không chứa chloride. Sản phẩm được phát triển cho vật liệu bằng thép